Rewaskularyzacja tętnic wieńcowych przed planowaną poważną chirurgią naczyniową ad 5

Spośród 258 pacjentów poddanych rewaskularyzacji przedoperacyjnej, 225 (87 procent) przeszło planowaną operację naczyniową, podobnie jak 237 z 252 pacjentów (94 procent) nie zostało poddanych rewaskularyzacji przedoperacyjnej. Spośród 33 pacjentów losowo przydzielonych do rewaskularyzacji, którzy nie przeszli operacji naczyniowej, 10 zmarło po niepowikłanym CABG lub przezskórnej interwencji wieńcowej, 18 odrzuciło operację (5 na podstawie opinii lekarza pierwszego kontaktu), a ciężki stan współistniejący rozwinął się w 5. Of 15 pacjentów przydzielonych losowo do bez rewaskularyzacji przedoperacyjnej, którzy nie przeszli operacji naczyniowej, zmarło po nagłym CABG, 9 zmniejszyło się (3 na podstawie opinii lekarza pierwszego kontaktu), a ciężki stan współistnienia rozwinął się w 5. Wśród pacjentów poddanych unaczynieniu w chirurgii naczyniowej, w grupie poddanej rewaskularyzacji był znacznie dłuższy czas niż w grupie bez rewaskularyzacji. W grupie przeznaczonej do rewaskularyzacji operacja naczyniowa wystąpiła średnio po 48 dniach od CABG i 41 dni po przezskórnej interwencji wieńcowej. Nie było żadnych innych różnic międzygrupowych w zakresie zarządzania okołooperacyjnego (Tabela 3). Z wyjątkiem stosowania dożylnej nitrogliceryny, nie było istotnych różnic w leczeniu okołooperacyjnym. Wyniki pooperacyjne
Przed operacją naczyniową w grupie rewaskularyzacji odnotowano 10 zgonów i zgon w grupie bez rewaskularyzacji. W ciągu 30 dni po operacji naczyniowej w grupie rewaskularyzacji było siedem zgonów (3 procent) i osiem zgonów (3 procent) w grupie bez rewaskularyzacji (Tabela 3). Dwa zgony w grupie rewaskularyzacji wystąpiły u pacjentów, którzy przeszli skuteczną przezskórną interwencję wieńcową, ale wymagali pilnej chirurgii naczyniowej siedem dni później. Podstawowe laboratorium do pomiaru enzymów sercowych otrzymywało próbki krwi od 88% pacjentów, a pooperacyjny zawał mięśnia sercowego, określony przez podwyższony poziom troponiny, wystąpił u 16% tych pacjentów; odsetek ten jest zgodny z odsetkiem zawałów mięśnia sercowego zarejestrowanych dla wszystkich pacjentów w poszczególnych lokalizacjach (Tabela 3).
Wyniki długoterminowe
Ryc. 1. Ryc. 1. Przeżycie długoterminowe wśród pacjentów poddanych rewaskularyzacji tętnic wieńcowych lub rewaskularyzacji bez tętnicy wieńcowej przed planowaną poważną chirurgią naczyniową. W celu uzyskania krzywych przeżycia, od czasu randomizacji, dla wszystkich badanych pacjentów zastosowano oceny Kaplana-Meiera.
Trzy miesiące po operacji naczyniowej frakcja wyrzutowa lewej komory wynosiła 54 . 13 procent w grupie rewaskularyzacji i 55 . 12 procent w grupie bez rewaskularyzacji (p = 0,69). Średni czas obserwacji śmiertelności wynosił 2,8 roku (zakres międzykwartylny, 1,7 do 3,9) w grupie rewaskularyzacji i 2,6 roku (przedział międzykwartylowy, 1,6 do 3,8) w grupie bez rewaskularyzacji. Było 137 zgonów (70 w grupie rewaskularyzacji i 67 w grupie bez rewaskularyzacji). Przy medianie 2,7 roku po randomizacji śmiertelność wynosiła 22% w grupie rewaskularyzacji i 23% w grupie bez rewaskularyzacji (ryzyko względne, 0,98; przedział ufności 95%, 0,70 do 1,37; P = 0,92) (Figura 1)
[podobne: gruczoł bartoliniego, biogenes rejestracja, czynniki urbanistyczne ]
[patrz też: armapol, receptory cholinergiczne, kauposil ]