Pegaptanib w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wieńcem neowaskularnym ad 9

Ponieważ leczenie to wymaga wielokrotnych iniekcji, ryzyko zapalenia wnętrza gałki ocznej wynosiło 1,3 procent na pacjenta w pierwszym roku badań. Dla porównania, zakres zgłaszanego ryzyka zapalenia wnętrza gałki ocznej związanego z operacją zaćmy wynosi 0,06% do 0,4%. Nasze dane pokazują, że pomimo tego ryzyka większość pacjentów radzi sobie lepiej z ośmiu do dziewięciu zastrzyków w ciągu roku niż bez leczenia. Jednakże, aby zmaksymalizować korzyści z leczenia, ważne jest, aby wszyscy okuliści leczący ostrożnie stosowali się do odpowiedniej techniki aseptycznej dla każdego wstrzyknięcia, edukowali pacjentów odnośnie niepokojących objawów i uważnie monitorowali pacjentów po każdym wstrzyknięciu. Uważna uwaga na technikę zabiegu może prawdopodobnie zminimalizować ryzyko zapalenia wnętrza gałki ocznej po dożylnym wstrzyknięciu. Ze względów etycznych w tych badaniach stosowano pozorowaną iniekcję jako kontrolę. Badania przedkliniczne wykazały, że jest mało prawdopodobne, aby wstrzyknięcia do ciała szklistego spowodowały wizualną poprawę. Endogenna indukowana przez VEGF przepuszczalność naczyń siatkówki w modelu szczurzym nie była hamowana, gdy roztwór soli buforowany fosforanem lub nieaktywna kontrola (np. Glikol polietylenowy) były podawane przez wstrzyknięcie do ciała szklistego. Jedynie dożylne iniekcje pegaptanibu zmniejszały przepuszczalność naczyń.24 Podobnie badania na naczelnych wykazały, że wstrzyknięcia dożylne inhibitora VEGF skutecznie hamowały neowaskularyzację tęczówki i naczyniówki, podczas gdy wstrzyknięcia do ciała szklistego nieaktywnych substancji kontrolnych, takie jak buforowana fosforanem sól fizjologiczna lub przeciwciało nieimmunologiczne nie wydają się zmieniać naturalnego przebiegu choroby
Podsumowując, leczenie pegaptanibem dostarczyło statystycznie istotną i klinicznie znaczącą korzyść dla szerokiego spektrum pacjentów z neowaskularnym zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem, niezależnie od wielkości lub podtypu angiograficznego uszkodzenia lub wyjściowej ostrości wzroku. Częstość zdarzeń niepożądanych związanych z wstrzyknięciem stanowi ryzyko potencjalnie modyfikowalne, ale wymaga czujności. Ponieważ zwyrodnienie plamki związane z wiekiem zwykle postępuje przez lata, dane długoterminowe będą wymagane do pełnej charakterystyki bezpieczeństwa i skuteczności terapii pegaptanibem. Nasze wyniki zapewniają walidację terapii opartej na aptamerach w leczeniu chorób ludzi i wspierają trwające badania nad stosowaniem antagonistów VEGF u pacjentów z retinopatią cukrzycową i okluzją żyły siatkówki, które są innymi zaburzeniami związanymi z podwyższonym poziomem wewnątrzgałkowego VEGF.
[podobne: gruczoł bartoliniego, hydrofity, niskie ciśnienie rozkurczowe ]
[więcej w: zubiro, gokajak, chelatacja cena ]