Poziomy białka C-reaktywnego i wyniki po terapii statynami ad 6

Zatem osiąganie docelowych poziomów zarówno cholesterolu LDL, jak i CRP miało znacznie większe znaczenie dla późniejszego przeżycia wolnego od zdarzeń niż był to specyficzny rodzaj otrzymanej terapii statynowej. Przeprowadziliśmy dodatkowe analizy post hoc, aby ocenić osoby, u których terapia statynami spowodowała nie tylko docelowy poziom cholesterolu LDL poniżej 70 mg na decylitr, ale także poziom CRP poniżej mg na litr. Chociaż tylko 15,9 procent badanej populacji osiągnęło te bardzo agresywne cele docelowe, ta podgrupa miała najniższy współczynnik częstości powtarzanych zdarzeń (1,9 na 100 osobo-lat) (Tabela 2); 81,8 procent pacjentów w tej podgrupie zostało przydzielonych do otrzymywania atorwastatyny.
Jak wskazano powyżej, wszystkie analizy dostosowano do losowego przypisania do gatifloksacyny lub placebo. Ten czynnik nie miał znaczącego wpływu na poziom CRP w tej populacji. Read more „Poziomy białka C-reaktywnego i wyniki po terapii statynami ad 6”

Poziomy białka C-reaktywnego i wyniki po terapii statynami ad 5

Prawie identyczne wyniki zaobserwowano w analizach, które wyeliminowały pacjentów z wcześniejszym stosowaniem statyn. Rycina 4. Ryc. 4. Mediana poziomów CRP w losowaniu, 30 dni, 4 miesiące i koniec badania, w zależności od tego, czy pacjenci otrzymywali 80 mg atorwastatyny lub 40 mg prawastatyny na dobę. Read more „Poziomy białka C-reaktywnego i wyniki po terapii statynami ad 5”

Poziomy białka C-reaktywnego i wyniki po terapii statynami czesc 4

Dodatkowe dostosowanie w przypadku jednoczesnego stosowania leków wpływających na układ sercowo-naczyniowy nie miało wpływu na te szacunki. Tabela 2. Tabela 2. Częstość występowania nawrotu zawału mięśnia sercowego lub zgonu z przyczyn wieńcowych według wieku, zgodnie z poziomem cholesterolu LDL i poziomu CRP uzyskanego dzięki terapii statynami. Rycina 2. Read more „Poziomy białka C-reaktywnego i wyniki po terapii statynami czesc 4”

Poziomy białka C-reaktywnego i wyniki po terapii statynami cd

W podobny sposób podzieliliśmy populację badaną na przybliżoną medianę osiągniętą dla poziomu CRP, 2 mg na litr i ustalono, czy częstości nawrotów zdarzeń różniły się między pacjentami o wartościach powyżej mediany i wartościach poniżej wartości mediany. (Żaden z pacjentów nie miał dokładnej mediany wartości żadnego z markerów). Aby zająć się względnym wpływem osiągniętego poziomu CRP na poziom uzyskanych poziomów cholesterolu LDL, powtórzyliśmy ten proces po podzieleniu kohorty badania na cztery grupy na podstawie osiągnął poziom cholesterolu LDL i osiągnięty poziom CRP powyżej lub poniżej odpowiednich wartości 70 mg na decylitr i 2 mg na litr. Test dla trendu w różnych grupach przeprowadzono, przypisując wynik 0 tym z niskim poziomem obu zmiennych, wynikiem do dwóch grup pośrednich i wynikiem 2 do wyniku z wysokimi poziomami obu zmiennych. Podobne analizy przeprowadzono po stratyfikacji grupy badanej w zależności od ich przypisania do atorwastatyny lub prawastatyny. Read more „Poziomy białka C-reaktywnego i wyniki po terapii statynami cd”

Terapia statynami, cholesterol LDL, białko C-reaktywne i choroba tętnic wieńcowych ad 5

Lokalnie ważone wygładzone wykresy rozrzutu pokazujące zależność między zmianą poziomów cholesterolu LDL a stopniem progresji miażdżycy w całej grupie 502 pacjentów. Na każdym wykresie linia ciągła reprezentuje estymację punktową, a górna i dolna – 95-procentowe przedziały ufności. Aby przeliczyć wartości dla cholesterolu LDL na milimole na litr, pomnóż przez 0,02586. Rycina 2. Rycina 2. Read more „Terapia statynami, cholesterol LDL, białko C-reaktywne i choroba tętnic wieńcowych ad 5”

Terapia statynami, cholesterol LDL, białko C-reaktywne i choroba tętnic wieńcowych czesc 4

Dla wszystkich 502 pacjentów średni wyjściowy poziom cholesterolu LDL wynosił 150,2 mg na decylitr (3,88 mmol na litr), poziom cholesterolu nie-HDL wynosił 189,6 mg na decylitr (4,90 mmol na litr), a średni geometryczny poziom CRP wynosił 2,9 mg za litr. Po 18 miesiącach leczenia średni poziom cholesterolu LDL wynosił 94,5 mg na decylitr (2,44 mmol na litr), poziom cholesterolu nie-HDL wynosił 125,4 mg na decylitr (3,24 mmol na litr), a średni geometryczny poziom CRP wynosił 2,3 mg za litr. W grupie z atorwastatyną obserwowano większe obniżenie stężenia cholesterolu LDL, cholesterolu nie-HDL i stężenia CRP niż w grupie otrzymującej prawastatynę (p <0,001 dla każdego porównania) .2 Tabela 2. Tabela 2. Wartości wyjściowe i kontrolne dla wewnątrznaczyniowych ultrasonograficznych punktów końcowych i zmiana wartości od wartości wyjściowych. Read more „Terapia statynami, cholesterol LDL, białko C-reaktywne i choroba tętnic wieńcowych czesc 4”

Terapia statynami, cholesterol LDL, białko C-reaktywne i choroba tętnic wieńcowych cd

Dokładność i odtwarzalność tej metody zostały już zgłoszone.2,13 Obliczanie punktów końcowych
Średnią powierzchnię miażdżycy na przekrój obliczono w następujący sposób:
. (EEMCSA-LUMENCSA) ÷ n,
gdzie EEMCSA jest powierzchnią przekroju zewnętrznej elastycznej membrany, LUMENCSA jest powierzchnią przekroju poprzecznego prześwitu, a n jest liczbą przekrojów w odciąganiu. Aby zrekompensować przerwy o różnych długościach, całkowitą objętość miażdżycy dla każdego pacjenta obliczono jako średnią powierzchnię miażdżycy pomnożoną przez średnią liczbę przekrojów w wyciąganiu dla wszystkich pacjentów w badaniu. Zmienność skuteczności zmiana znormalizowanej łącznej objętości miażdżycy (TAV) obliczono jako TAV18 miesięcy-TAVbaseline. Procentową objętość miażdżycy (PAV) obliczono za pomocą następującego wzoru:
. Read more „Terapia statynami, cholesterol LDL, białko C-reaktywne i choroba tętnic wieńcowych cd”

Terapia statynami, cholesterol LDL, białko C-reaktywne i choroba tętnic wieńcowych ad

Teoretycznie, poprzez obniżenie poziomu aterogennych lipoprotein, statyny mogą zmniejszyć ogólnoustrojowe zapalenie, zmniejszając w ten sposób poziomy CRP. Alternatywna hipoteza sugeruje, że statyny mają bezpośrednie działanie przeciwzapalne, niezależnie od ich zdolności obniżania poziomu lipidów. W tym modelu CRP odgrywa bardziej bezpośrednią rolę w patogenezie miażdżycy tętnic, a zmniejszenie stanu zapalnego za pośrednictwem statyn przyczynia się bezpośrednio do zmniejszonej aktywności choroby. Ponieważ statyny zmniejszają poziom zarówno cholesterolu LDL, jak i CRP, trudno jest określić, czy CRP jest pośrednim biomarkerem odzwierciedlającym korzyści statyn lub bezpośredniego uczestnika aterogenezy. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa jest przydatną techniką oceny wpływu terapii na ścianę naczyniową, zapewniającą dokładną i ciągłą miarę progresji miażdżycy. Read more „Terapia statynami, cholesterol LDL, białko C-reaktywne i choroba tętnic wieńcowych ad”

Terapia statynami, cholesterol LDL, białko C-reaktywne i choroba tętnic wieńcowych

Ostatnie badania wykazały lepsze wyniki przy intensywnym niż umiarkowanym leczeniu statynami. Intensywne leczenie powodowało większe zmniejszenie zarówno cholesterolu o niskiej gęstości lipoprotein (LDL), jak i białka C-reaktywnego (CRP), co sugeruje związek między tymi dwoma biomarkerami a progresją choroby. Metody
Wykonaliśmy ultrasonografię wewnątrznaczyniową u 502 pacjentów z udokumentowaną angiograficznie chorobą wieńcową. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do leczenia umiarkowanego (40 mg doustnie prawastatyny dziennie) lub intensywnego leczenia (80 mg atorwastatyny doustnie na dobę). Ultrasonografię powtórzono po 18 miesiącach, aby zmierzyć postęp miażdżycy. Read more „Terapia statynami, cholesterol LDL, białko C-reaktywne i choroba tętnic wieńcowych”

Ryzyko sercowo-naczyniowe i nieprawidłowości w ciele u dorosłych zakażonych HIV cd

Odpowiednie wartości procentowe hipertrójglicerydemii (poziom triglicerydów, większy niż 200 mg na decylitr [2,3 mmol na litr]) wynosiły 40, 32 i 23 procent, w porównaniu z 15 procentami wśród wcześniej nieleczonych osobników. Niedostateczna ilość lipoprotein o dużej gęstości ( HDL) (mniej niż 35 mg na decylitr [0,9 mmol na litr]) odnotowano odpowiednio u 27, 19 i 25 procent pacjentów w porównaniu z 26 procentami tych, którzy byli wcześniej nieleczeni. [29] zaburzeń tkanki tłuszczowej, 57 procent miało poziomy triglicerydów powyżej 200 mg na decylitr, a 46 procent miało poziom cholesterolu HDL poniżej 35 mg na decylitr, w porównaniu z 9 i 17 procentami zdrowych osobników pasujących do wieku i wskaźnika masy ciała z Framingham Potomstwo Kohora badania.28 Dla poziomów cholesterolu powyżej 200 mg na decylitr (5,2 mmol na litr), częstość występowania w grupie zakażonej HIV wynosiła 57 procent, w porównaniu z 42 procent w grupie kontrolnej Framingham. Wskaźniki rozpowszechnienia różnią się w zależności od konkretnych leków przeciwretrowirusowych stosowanych w każdej klasie (omówionych poniżej). Wzdłużna ocena pacjentów z serokonwersją HIV sugeruje, że przed leczeniem występują spadki cholesterolu całkowitego, HDL i lipoprotein o małej gęstości (LDL) w momencie zakażenia. Read more „Ryzyko sercowo-naczyniowe i nieprawidłowości w ciele u dorosłych zakażonych HIV cd”