Acetylacja hemoglobiny przez aspirynę. In vitro i in vivo.

Zbadano chemiczną modyfikację hemoglobiny za pomocą kwasu acetylosalicylowego (ASA), zarówno w nienaruszonych czerwonych krwinkach ludzkich, jak iw oczyszczonych roztworach hemoglobiny. Po inkubacji krwinek czerwonych z 20 mM [acetyl-1minus14C] ASA, obserwowano włączenie radioaktywności do hemoglobiny w porozumieniu z wynikami Klotza i Tama (1973. Proc. Natl, Acad., Sci., USA 70: 1313-1315). W przeciwieństwie do tego, nie stwierdzono znakowania hemoglobiny, gdy użyto [karbosylo-14-C] ASA. Wyniki te wskazują, że ASA acetyluje hemoglobinę. Acetylowana hemoglobina była łatwo oddzielana od niemodyfikowanej hemoglobiny zarówno przez elektroogniskowanie żelowe, jak i przez chromatografię kolumnową. Ilościowe określenie stopnia acetylowania przez densytometryczne skanowanie żeli było bardzo dobrze zgodne z szacunkami uzyskanymi z pomiarów radioaktywności. Hemolizaty wytworzone z krwinek czerwonych inkubowanych z ASA wykazywały prawidłowe powinowactwo do tlenu i oddziaływanie hemu-hemu. Oczyszczone acetylowane hemoglobiny miały nieznacznie zwiększone powinowactwo do tlenu i zmniejszoną interakcję hemu-hemu. Nie było różnicy w szybkości acetylowania oksy- i dezoksyhemoglobiny. Hemoglobina oczyszczona z kolumny acetylowanej ASA jest łatwiejsza niż hemoglobina w surowym hemolizacie, ale wolniej niż oczyszczona albumina surowicy ludzkiej. Szybkość acetylowania hemoglobiny wzrosła z pH do około pH 8,5. Badania strukturalne przeprowadzono na hemoglobinie inkubowanej z 2,0 mM i 20 mM [acetylo-1-14-C] ASA. Łańcuchy alfa i beta były acetylowane prawie jednakowo. Rektyfikacje tryptyczne oczyszczonych acetylowanych podjednostek odcisków palców na cienkich warstwach celulozy i autoradiografii. Zarówno łańcuchy alfa i beta wykazywały wiele radioaktywnych plamek, które były albo ujemne pod względem ninhydryny, albo słabo dodatnie pod względem ninhydryn. Wyniki te wskazują, że hemoglobina jest acetylowana w wielu miejscach, prawdopodobnie w epislon-grupie aminowej reszt lizynowych. Aby ustalić, czy ASA acetyluje hemoglobinę in vivo, analizowano hemolizaty u 14 pacjentów poddawanych długoterminowej terapii wysokodawkowej ASA za pomocą elektroogniskowania żelu i porównano z próbkami osobników nie otrzymujących ASA. Grupa leczona ASA miała dwukrotny wzrost w mniejszym składniku hemoglobiny o punkcie izoelektrycznym niższym niż w hemoglobinie A, i nieodróżnialnym od składnika mineralnego, który pojawia się, gdy hemoglobina jest inkubowana z ASA in vitro.
[hasła pokrewne: przychodnia julian piekary, zanik wieloukładowy, chelatacja cena ]