Bakteriemia wśród dzieci przyjęta do wiejskiego szpitala w Kenii ad 6

Dla porównania, wśród dzieci poniżej piątego roku życia, częstość przyjęć do szpitala z rozpoznaniem malarii wynosiła 3893 przyjęć na 100 000 rocznie, a częstość przyjęć z rozpoznaniem zapalenia żołądka i jelit wynosiła 2057 na 100 000 na rok. Zakażenie wirusem HIV i niedożywienie
Tabela 4. Tabela 4. Iloraz szans dla bakteriemii nabytej przez społeczność u dzieci z niedożywieniem i osób zakażonych wirusem HIV. Zakażenie HIV było obecne u 186 z 1044 pacjentów z bakteriemią (17,8 procent) iu 57 z 1037 pacjentów, którzy nie mieli bakteriemii (5,5 procent) (p <0,001). Read more „Bakteriemia wśród dzieci przyjęta do wiejskiego szpitala w Kenii ad 6”

Neurologiczna i rozwojowa niepełnosprawność w szóstym roku życia po wyjątkowo przedwczesnym porodzie ad 5

Wśród dzieci wyjątkowo wcześnie urodzonych, osoby w ciąży mnogiej miały ryzyko niepełnosprawności podobne do urodzenia singleton (dane niepokazane). Funkcja neuromotoryczna
Spośród 241 bardzo wcześniaków ocenianych, 49 (20 procent) miało spastyczne lub dyskinetyczne porażenie mózgowe, a kolejne 9 miało nieprawidłowe objawy neurologiczne (hipotonia), podczas gdy u żadnego z kontrolnych nie stwierdzono porażenia mózgowego lub nieprawidłowych stanów neurologicznych. Trzydzieści pięć dzieci (15 procent) miało oznaki spastycznej dwubiegunowości, cztery miały hemiplegię, dziewięć miało czterokończynówkę, a jedno dziecko miało dyskinetyczne porażenie mózgowe. Z 35 dzieci 15 nie chodził (ciężka niepełnosprawność ruchowa, 6 procent), a kolejne 15 z porażeniem mózgowym poruszało się niezależnie, ale z nieprawidłowym chodem (umiarkowana niepełnosprawność ruchowa). Średni wynik poznawczy dla tych 30 dzieci wynosił 49 . Read more „Neurologiczna i rozwojowa niepełnosprawność w szóstym roku życia po wyjątkowo przedwczesnym porodzie ad 5”

Poziomy białka C-reaktywnego i wyniki po terapii statynami czesc 4

Dodatkowe dostosowanie w przypadku jednoczesnego stosowania leków wpływających na układ sercowo-naczyniowy nie miało wpływu na te szacunki. Tabela 2. Tabela 2. Częstość występowania nawrotu zawału mięśnia sercowego lub zgonu z przyczyn wieńcowych według wieku, zgodnie z poziomem cholesterolu LDL i poziomu CRP uzyskanego dzięki terapii statynami. Rycina 2. Read more „Poziomy białka C-reaktywnego i wyniki po terapii statynami czesc 4”

Terapia statynami, cholesterol LDL, białko C-reaktywne i choroba tętnic wieńcowych czesc 4

Dla wszystkich 502 pacjentów średni wyjściowy poziom cholesterolu LDL wynosił 150,2 mg na decylitr (3,88 mmol na litr), poziom cholesterolu nie-HDL wynosił 189,6 mg na decylitr (4,90 mmol na litr), a średni geometryczny poziom CRP wynosił 2,9 mg za litr. Po 18 miesiącach leczenia średni poziom cholesterolu LDL wynosił 94,5 mg na decylitr (2,44 mmol na litr), poziom cholesterolu nie-HDL wynosił 125,4 mg na decylitr (3,24 mmol na litr), a średni geometryczny poziom CRP wynosił 2,3 mg za litr. W grupie z atorwastatyną obserwowano większe obniżenie stężenia cholesterolu LDL, cholesterolu nie-HDL i stężenia CRP niż w grupie otrzymującej prawastatynę (p <0,001 dla każdego porównania) .2 Tabela 2. Tabela 2. Wartości wyjściowe i kontrolne dla wewnątrznaczyniowych ultrasonograficznych punktów końcowych i zmiana wartości od wartości wyjściowych. Read more „Terapia statynami, cholesterol LDL, białko C-reaktywne i choroba tętnic wieńcowych czesc 4”

Ryzyko sercowo-naczyniowe i nieprawidłowości w ciele u dorosłych zakażonych HIV czesc 4

Ważne jest ustalenie, czy w rodzinie występowała dyslipidemia lub cukrzyca oraz ocena stosowania alkoholu przez pacjenta oraz leków zmieniających poziom lipidów (np. Estrogenów). Gdy tylko jest to możliwe, leki antyretrowirusowe, które najprawdopodobniej pogarszają poziom lipidów, należy wybrać u pacjentów z dyslipidemią. Głównym ryzykiem związanym ze znacznie zwiększonym poziomem triglicerydów jest zapalenie trzustki. Insulinooporność i nienormalna homeostaza glukozy
Epidemiologia
Hiperinsulinemię, zastępczą miarę insulinooporności, powszechnie obserwuje się w połączeniu z nadmiarem tłuszczu w tułowiu, utratą tłuszczu w kończynach, zwiększonym stosunkiem talii do bioder i garbem bawołów. Read more „Ryzyko sercowo-naczyniowe i nieprawidłowości w ciele u dorosłych zakażonych HIV czesc 4”

Obstructive Lingual Thyroid

43-letnia kobieta poddawana zabiegowi chirurgicznemu nie mogła zostać zaintubowana z powodu znieczulenia z powodu niezwykle wąskiej gardła czczego. Badanie ultrasonograficzne wykazało okrągły, lity guz o średnicy około 3 cm u podstawy języka – stwierdzenie, które zostało zweryfikowane za pomocą scyntygrafii z oznaczeniem technetu-99m, przeprowadzonej przez Departament Medycyny Nuklearnej, jako językowa tarczycy. Chociaż nie jest to powszechnie stosowana procedura, ablacja jodem-131 wydaje się być bezpieczną i skuteczną alternatywą terapeutyczną dla chirurgii u pacjentów z łagodnym objawowym językowym rakiem tarczycy. Pacjent przeszedł skuteczną radioterapię i dobrze radził sobie z terapią zastępczą hormonem tarczycy. 43-letnia kobieta poddawana zabiegowi chirurgicznemu nie mogła zostać zaintubowana z powodu znieczulenia z powodu niezwykle wąskiej gardła czczego. Read more „Obstructive Lingual Thyroid”

Infekcje próchnicowo-stawowe

Zimmerli i in. (Wydanie z 14 października), w swoim artykule przeglądowym, zawiera tabelę opisującą leczenie zakażeń związanych ze stawami protetycznymi. Chciałbym wypowiedzieć się na temat niektórych opcji antybiotyków zaproponowanych w tabeli. Krótki okres półtrwania nafcyliny podtrzymuje dawkę 2 g co cztery godziny (nie co sześć godzin), aby lepiej uzyskać trwały, odpowiedni poziom leku. Zasadniczo nie ma różnicy w toksyczności przy tej dawce, ale otrzymuje się o 50 procent więcej leku po bardzo niewielkich dodatkowych kosztach, potencjalnie o znacznie lepszych wynikach. Read more „Infekcje próchnicowo-stawowe”

Autoprzeciwciała przeciw Troponinom Sercowym

Troponiny sercowe są korzystnymi markerami uszkodzenia tkanek w ostrych zespołach wieńcowych. Ich specyficzność i fakt, że tylko bardzo małe ilości lub żadne bardzo normalnie występują w krążeniu, zapewniają wysoką wrażliwość kliniczną i swoistość nawet wtedy, gdy zmiany w obrębie serca są małe. Znaczenie troponin sercowych w identyfikowaniu pacjentów wysokiego ryzyka do otrzymania aktywnej interwencji jest powszechnie uznawane.1
Jednakże troponiny stanowią znaczące wyzwanie w odniesieniu do testów immunologicznych. Występują one jako różne kompleksy lub fragmenty i wykazują inne formy heterogeniczności.2 Ponadto, ostatnio donieśli3, że surowica od wielu pacjentów zawiera czynnik zakłócający, który zapobiega rozpoznaniu egzogennej i endogennej troponiny sercowej I. U takich pacjentów z niskim odzyskiwaniem dodanej dawki troponina sercowa I, uwalnianie troponiny I z uszkodzonej tkanki jest wykrywane słabo lub tylko po przerwie, która może trwać dłużej niż 12 godzin. Read more „Autoprzeciwciała przeciw Troponinom Sercowym”

Multigene Assay do przewidywania nawrotu leczonego tamoksyfenem raka węgorza ad 7

Proporcjonalna analiza wieloczynnikowa Cox wieku, wielkości guza, oceny guza i wskaźnika nawrotu w odniesieniu do prawdopodobieństwa odległego nawrotu. Na koniec przeprowadzono wielowymiarowe analizy proporcjonalnego hazardu Coxa w celu zbadania zależności między odległym nawrotem a wiekiem, wielkością guza, stopniem złośliwości guza, amplifikacją HER2, ilością białka receptora estrogenu i progesteronu oraz odsetkiem nawrotów (Tabela 3). Wynik nawrotu i słaba ocena stopnia złośliwości guza były istotnymi predyktorami odległych nawrotów. Ryzyko odległego nawrotu w podgrupach pacjentów
Rycina 3. Rycina 3. Read more „Multigene Assay do przewidywania nawrotu leczonego tamoksyfenem raka węgorza ad 7”

Pegaptanib w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wieńcem neowaskularnym ad 6

U pacjentów otrzymujących pegaptanib w dawce 0,3 mg zaobserwowano korzystne działanie terapeutyczne u wszystkich pacjentów ze wszystkimi angiograficznymi podtypami zmian (P <0,03 dla każdego podtypu) (Figura 1B), wyjściowe poziomy ostrości widzenia (<54 lub .54 litery, P < 0,01 dla każdej grupy) (Figura 1C) i wielkości zmian w stanie wyjściowym (<4 lub .4 pola dysku wzrokowego, P <0,02 dla każdej grupy) (Figura 1D). Liczbowo lepsze wyniki obserwowano u pacjentów z różnymi podtypami zmian chorobowych leczonych pegaptanibem w dawce 1,0 mg i 3,0 mg (Figura 1B). Wyniki wielu analiz regresji logistycznej wykazały, że żaden czynnik inny niż przypisanie do leczenia pegaptanibem nie było istotnie związane z tą odpowiedzią (dawka 0,3 mg, p <0,001). Większość (78 procent) badanych pacjentów nigdy nie otrzymywała terapii fotodynamicznej podczas badania (w trakcie lub po ocenie wyjściowej), a 75 procent pacjentów nigdy nie otrzymywało terapii fotodynamicznej w dowolnym czasie (tj. Nie mieli oni historii terapii fotodynamicznej). Read more „Pegaptanib w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wieńcem neowaskularnym ad 6”