Multigene Assay do przewidywania nawrotu leczonego tamoksyfenem raka węgorza cd

Ekspresję każdego genu mierzono trzykrotnie, a następnie znormalizowano względem zestawu pięciu genów referencyjnych (ACTB [gen kodujący .-aktynę], GAPDH, GUS, RPLPO i TFRC). Mianowane referencyjnie pomiary ekspresji wahały się od 0 do 15, gdzie wzrost o jednostkę odzwierciedlał przybliżone podwojenie RNA. Rysunek 1. Rysunek 1. Panel 21 genów i algorytm punktacji nawrotu. Wynik nawrotu w skali od 0 do 100 pochodzi od znormalizowanych referencyjnych pomiarów ekspresji w czterech etapach. Najpierw ekspresja dla każdego genu jest znormalizowana w stosunku do ekspresji pięciu genów referencyjnych (ACTB [gen kodujący .-aktynę], GAPDH, GUS, RPLPO i TFRC). Pomiary ekspresji znormalizowane referencyjnie mieszczą się w zakresie od 0 do 15, z jednostkowym wzrostem odzwierciedlającym w przybliżeniu podwojenie RNA. Geny pogrupowane są na podstawie funkcji, wyrażenia skorelowanego lub obu. Po drugie, wyniki grup GRB7, ER, proliferacji i inwazji są obliczane z indywidualnych pomiarów ekspresji genów, jak następuje: Wynik grupy GRB7 = 0,9 × GRB7 + 0,1 × HER2 (jeśli wynik jest mniejszy niż 8, to wynik grupy GRB7 jest uważane za 8); Wynik grupy ER = (0,8 x ER + 1,2 x PGR + BCL2 + SCUBE2) ÷ 4; wynik grupy proliferacyjnej = (Surwiwina + KI67 + MYBL2 + CCNB1 [gen kodujący cyklinę B1] + STK15) ÷ 5 (jeśli wynik jest mniejszy niż 6,5, wówczas wynik grupy proliferacyjnej jest uważany za 6,5); i wynik grupy inwazyjnej = (CTSL2 [gen kodujący katepsynę L2] + MMP11 [gen kodujący stromolizynę 3]) 2. Wynik nieskalowanych nawrotów (RSU) oblicza się przy użyciu współczynników, które są wstępnie zdefiniowane na podstawie analizy regresji. ekspresji genów i nawrotów w trzech badaniach treningowych 24-26: RSU = + 0,47 × wynik grupy GRB7 – 0,34 × wynik grupy ER + 1,04 × wynik grupy proliferacyjnej + 0,10 × ocena grupy inwazyjnej + 0,05 × CD68 – 0,08 × GSTM1 – 0,07 × TORBA1. Znak plus wskazuje, że zwiększona ekspresja wiąże się ze zwiększonym ryzykiem nawrotu, a znak minus wskazuje, że zwiększona ekspresja wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem nawrotu. Po czwarte, wynik nawrotu (RS) jest przeskalowany z nieskalowanego wyniku rekurencyjnego, jak następuje: RS = 0, jeśli RSU <0; RS = 20 × (RSU-6.7), jeżeli 0.RSU.100; i RS = 100, jeśli RSU> 100.
Listę 21 genów i algorytmu oceny częstości nawrotów (ryc. 1) opracowano, analizując wyniki trzech niezależnych badań wstępnych z udziałem 447 pacjentów i 250 genów kandydujących24-26 (jak opisano w dodatkowym dodatku). Selekcja 16 ostatnich genów związanych z rakiem była oparta przede wszystkim na sile ich działania we wszystkich trzech badaniach i spójności wyników startera lub sondy w teście. Zakres możliwych wyników nawrotów wynosił od 0 do 100 (gdzie wyższe wyniki wskazywały na większe prawdopodobieństwo nawrotu) i pochodzi od znormalizowanych referencyjnych pomiarów ekspresji dla 16 genów związanych z rakiem.
Ustalono punkty odcięcia w celu zaklasyfikowania pacjentów do następujących kategorii: niskie ryzyko (wskaźnik nawrotów, mniej niż 18), ryzyko pośrednie (wskaźnik nawrotów, 18 lub więcej, ale mniej niż 31) i wysokie ryzyko (wskaźnik nawrotów, 31 lub więcej)
[hasła pokrewne: profaza, zespół kociego krzyku, nykturia ]
[patrz też: zubiro, gokajak, chelatacja cena ]