DNA kałowy w porównaniu z kałem w celu wykrycia raka okrężnicy i odbytnicy u osób ze średnim ryzykiem ad 5

Nie wykonano żadnych tymczasowych analiz, a brakujące dane nie zostały przypisane. Wyniki
Badana populacja
Rysunek 2. Rysunek 2. Dyspozycja podmiotów zapisanych w badaniu. Niektórzy badani mieli więcej niż jeden powód, dla którego nie oceniano. W sumie 641 osób nie poddano kolonoskopii; 129 pacjentów poddano kolonoskopii, która nie osiągnęła kąta ślepego lub która nie uwidoczniała prawidłowo śluzówki okrężnicy. Dwadzieścia trzy osoby z zaawansowanymi gruczolakami zostały pierwotnie sklasyfikowane jako mające niewielkie polipy i zostały wyłączone z analizowanej podgrupy. Po przeprowadzeniu audytu danych przez kliniczną organizację badawczą, badani ci zostali przeklasyfikowani jako posiadający zaawansowane gruczolaki. W analizowanej podgrupie włączono tylko 403 pacjentów z zaawansowanymi gruczolakami.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka osób, które można ocenić i tych, które analizowano. W sumie zapisano 5486 osób, z których 4404 można było w pełni ocenić; Nie można było ocenić 1082 (19,7%) (rysunek 2). Charakterystyka demograficzna i kliniczna populacji, którą można było ocenić, oraz analizowana podgrupa były podobne (tabela 1).
Tabela 2. Tabela 2. Najbardziej zaawansowany wynik w kolonoskopii i wyniki panelu DNA kałowego oraz test okultystyczny krwi w analizowanej podgrupie. Odkształcenie kolonoskopowe przedstawiono w Tabeli 2. U 31 pacjentów rozpoznano gruczolakoraka inwazyjnego (częstość występowania 0,7%). Wyższa częstość występowania patologicznych zmian w analizowanej podgrupie odzwierciedla wcześniej określoną strategię pobierania próbek dla kału u osób z brakiem polipów lub mniejszych polipów. Jedynymi klinicznie znaczącymi powikłaniami były 4 kolonoskopowe perforacje u 4404 pacjentów (0,09 procent).
Fecal DNA Panel w porównaniu z Hemoccult II
Kałowy panel DNA wykrył 16 z 31 nowotworów inwazyjnych (stopień I, II lub III TNM), z czułością 51,6%; Hemoccult II wykrył 4 z 31 nowotworów, z czułością wynoszącą 12,9 procent (Tabela 2). Kałowy panel DNA wykrył 13 nowotworów, które zostały pominięte przez Hemoccult II, podczas gdy Hemoccult II wykrył rak, który został pominięty przez panel. Ta różnica w niezgodnościach wyników testu była znacząca (P = 0,003). W analizie post hoc wśród osób z chorobą z ujemnym węzłem (stadium I lub II w TNM) czułość panelu DNA kału była statystycznie wyższa niż w przypadku Hemoccult II (56,5% w porównaniu z 13,0%, P = 0,006). Wśród osób z TNM stadium 0, I, II lub III (TNM 0 jest rakiem in situ), kałowy panel DNA miał czułość 40,8 procent, podczas gdy Hemoccult II miał czułość 14,1 procent. Kałowy panel DNA wykrył 22 zmiany, które zostały pominięte przez Hemoccult II, podczas gdy Hemoccult II wykrył 3 uszkodzenia pominięte przez panel. Ta różnica w niezgodnościach wyników testu była znacząca (P <0,001).
Spośród 40 osób z gruczolakami z dysplazją o wysokim stopniu złośliwości, kałowy panel DNA wykrył 13 gruczolaków (32,5%), podczas gdy Hemoccult II wykrył 6 (15,0%). W celu wykrycia innych zaawansowanych gruczolaków (polipy kosmków i gruczolaki cylindryczne o średnicy cm lub większej) i dla mniejszych polipów czułość obu testów była konsekwentnie mniejsza niż 20% (tabela 2)
[przypisy: próba tuberkulinowa, śluz z odbytu, sartany ]
[więcej w: armapol gdynia, diodac, medycyna pracy skawina ]